top of page

Verslag buurtbijeenkomst 10 oktober 2023

Datum: 10 oktober 2023

Locatie: Kantoor Fullhouse

Auteur: Fullhouse

Aanwezig: - ca. 10 omwonenden, verdeeld over Oostsingel, Singel en Villastraat

- Team Hof van Aleida


Agendapunten


1. Introductie Team Hof van Aleida en doel bijeenkomst

2. Uitleg alternatieve plan

3. AfsluitingTommy van der Voordt opent de bijeenkomst en introduceert zichzelf als projectontwikkelaar namens Fullhouse van het project Hof van Aleida. Hij vormt tezamen met zijn collega’s Roy Wijte en Menno Jaakke team Hof van Aleida en deelt dat zij verantwoordelijk zijn voor de realisatie van het project. Wijte introduceert zichzelf als architect van het project. Aansluitend stelt Jaakke zich voor als de hoofdaannemer namens Fullhouse. Verder wordt toegelicht dat Fullhouse zowel de rol van de ontwikkelaar als de aannemer bekleedt voor project Hof van Aleida.

Van der Voordt vertelt het doel van de bijeenkomst. Vanwege de terugkoppeling die Fullhouse vanuit de buurt heeft ontvangen op de voorgaande plannen, is er een alternatief plan uitgewerkt voor het project Hof van Aleida. Het alternatieve plan is maandag 2 oktober jl. gepresenteerd op de projectsite en gecommuniceerd met de omwonenden. Als er vanuit de buurt positief wordt gereageerd op dit alternatief, is Fullhouse bereid dit plan te gaan realiseren. Alvorens deze bijeenkomst zijn individuele gesprekken gevoerd met enkele omwonenden van de Singel en Oostsingel. Gedurende deze gesprekken erkenden de betreffende omwonenden dat het alternatieve plan beter past binnen de omgeving en dat zij voorstander zijn van dit nieuwe ontwerp. Wijte vult aan dat met dit alternatieve plan wordt geambieerd om toe te werken naar een voorspoedige vergunningsaanvraag en -procedure, mits het draagvlak vanuit de omgeving groot genoeg is.


Wijte neemt het woord over van Van der Voordt en vangt aan met het toelichten van het alternatieve plan. Er wordt toegelicht dat er op basis van voorgaande bijeenkomsten veel vragen waren vanuit de buurt, voornamelijk inzake de dakopbouwen, zonlicht, schaduw en dat soort zaken. Wijte beschrijft dat in dit nieuwe plan zoveel als mogelijk rekening wordt gehouden met de feedback vanuit de omwonenden. Voornaamste verschil is dat de dakopbouwen worden weggelaten, de galerij aan de zijde van de achtertuinen Villastraat is vervallen, en dat het nieuwbouwvolume tégen de te behouden bebouwing aan is geschoven. In het voormalig gepresenteerde plan werden 19 woningen gerealiseerd, in dit alternatieve plan bestaat het programma uit 17 woningen, verdeeld over beneden- en bovenwoningen. Wijte licht toe dat alle woningen zijn ontsloten middels een entree aan de collectieve buitenruimte aan de zijde van de Oostsingel. In tegenstelling tot het voorgaande plan, is aan de achtertuinen van de Villastraat de galerij ontsluiting verwijderd en daarmee worden verkeersbewegingen hier geminimaliseerd. Dit bevordert de privacybeleving in de achtertuinen van de woningen aan de Villastraat. Een verbeterde privacybeleving wordt daarbovenop versterkt door het weglaten van de ingetekende dakopbouwen in het voormalige plan. Wijte vertelt dat in plaats van een extra bouwlaag voor het realiseren van terrassen, de buitenruimten van de bovenwoningen worden uitgevoerd op het bestaande verlaagde dakvlak van het schoolgebouw. Aansluitend vertelt Van der Voordt dat de hoogte van de terrassen niet hoger is dan de bestaande dakrand van het schoolgebouw, wat tevens de privacy en zoninval voor de omliggende woningen bevordert ten opzichte van het voorgaande plan. De terrassen worden terugliggend op circa 1,5 meter afstand van de gevellijn van de achtergevel van het schoolgebouw gerealiseerd en zullen enkel bestemd zijn voor de bewoners van de bovenwoningen. Collectief gebruik van het gehele dakvlak van het schoolgebouw wordt hiermee uitgesloten. Wijte vult aan dat het zeer aannemelijk is om binnen de op te richten VvE vast te stellen dat gebruik van het hogere dakvlak wordt uitgesloten. Ook wordt het dak ingericht met groen, zonnepanelen en eventuele installaties, waardoor het voor de toekomstige bewoners ook niet uitnodigt om van het dak gebruik te gaan maken.


In voorgaande buurtbijeenkomsten is de invulling van de collectieve buitenruimte en het openbare gebied uitvoerig behandeld in afstemming tussen Fullhouse en de omwonenden. De huidige ingetekende collectieve buitenruimte (zoals te zien op de artist impression) roept dan ook vragen op bij omwonenden waarom deze nu vooral verhard is ingericht. Van der Voordt vertelt dat het alternatieve plan voornamelijk is uitgewerkt op gebouwniveau, zoals het verwijderen van de dakopbouwen en het uitsluiten van funderingsherstel en zware grondwerkzaamheden. Bij genoeg draagkracht vanuit de omgeving op het nieuwe plan zal het plan verder worden uitgewerkt. Enkele omwonenden vertellen dat bij voorgaande inrichtingsplannen sprake was van groenvoorzieningen, waterberging en zitmogelijkheden. Volgens de omwonenden is hier echter weinig van terug te zien in het alternatieve plan. Bewoners van de Oostsingel leggen uit dat de bestaande verharde inrichting de akoestiek aan het te realiseren hof niet ten goede komt en dat zij graag een plan wensen waarin maatregelen worden getroffen om de akoestische kwaliteit te bevorderen. Wijte benadrukt dat de uitgangspunten van het voormalige inrichtingsplan nog steeds van kracht zijn, ook in dit nieuw gepresenteerde plan. Voorzieningen op het gebied van groen, waterberging en ontmoeting staan hierbij centraal. Op het geluidsaspect vult Jaakke aan dat wordt onderzocht of de gevel van de nieuwbouwwoningen in hout kan worden uitgevoerd. Houten gevelbekleding beperkt geluid meer dan een stenen gevel en levert daarmee een bijdrage aan de verbetering van de akoestiek.
Naast het ontbreken van groen op het inrichtingsplan, vragen omwonenden ook de benodigde aandacht voor het bewerkstelligen van voldoende waterberging. Jaakke deelt dat in het plan verschillende maatregelen worden getroffen in het plan om de hemelwaterafvoer te bevorderen. Ten eerste wordt bestudeerd in hoeverre vegetatiedaken uitvoerbaar zijn in het plan. Vegetatiedaken vangen het water tijdelijk op en wateren dit geleidelijk af naar het riool. In combinatie met een groene inrichting van de buitenruimte levert het plan een kwaliteitsimpuls aan de afwatering van hemelwater in de projectomgeving.


Afrondend over het inrichtingsplan kaarten bewoners van de Oostsingel aan dat de huidige brandgang behouden dient te blijven in het project, vanwege het recht van overpad en daarmee de ontsluiting van hun achtertuinen naar de openbare ruimte. Tevens merken omwonenden op dat er nog geen verlichtingsplan is gedeeld voor de buitenruimte. De voorkeur vanuit de buurt gaat uit naar kleinschalige verlichting in tegenstelling tot grote straatlantaarns met lichtinval in de woningen. Wijte geeft aan dat in de verdere uitwerking van het inrichtingsplan ook de verlichting in beschouwing zal worden genomen.


Als laatste onderdeel wordt de bouwfase van het project besproken. Jaakke begint dat wordt onderzocht om met lichte bouwsystemen en compacte prefab elementen te werken voor de uitvoering van de nieuwbouwwoningen. Dit versnelt de bouwtijd en geeft relatief minder (geluids)overlast voor de buurt. Zwaar bouwtransport wordt hiermee beperkt tot een minimum, gezien ook de beperkte verkeersruimte en aanvoerroutes op de projectlocatie. De omwonenden omarmen deze ambitie om overlast voor de buurt zo optimaal mogelijk te beperken. Aanvullend licht Jaakke de beoogde funderingstechniek voor de nieuwbouwwoningen toe. Momenteel wordt onderzocht welke trillingsarme of trillingsvrije methode optimaal geschikt is voor de projectlocatie. Het toepassen van grote funderingspalen wordt hiermee uitgesloten. De buurtbewoners bevestigen voorstander te zijn van de beoogde trillingsarme funderingsmethodiek. Alvorens de start bouw, wensen omwonenden dat er een nulmeting is uitgevoerd en dat op voorhand grondig is onderzocht welke potentiële uitvoeringsrisico’s van kracht zijn voor de omliggende woningen. Jaakke motiveert dat momenteel onderzoek wordt gedaan naar een licht bouwsysteem en dat zwaar transport en intensieve graafwerkzaamheden worden geminimaliseerd. Afhankelijk van de gekozen funderingsmethodes, bouwsystemen etc. zal hiervoor een bijbehorend protocol worden gevolgd. Een bewoner van de Oostsingel verzoekt specifieke aandacht te hebben voor brandveiligheid (bereikbaarheid van de woning in geval van calamiteit tijdens de bouwfase) ter hoogte van de Gravin 2 woning. Wijte onderbouwt dat de brandveiligheid van o.a. de uitvoering van het plan wordt getoetst voor de bouwplaatsvergunning.


Concluderend stellen de omwonenden dat er enorme winst is behaald met het weglaten van de dakopbouwen in het alternatieve plan. Het grootste aandachtspunt vanuit de omwonenden betreft de invulling van de collectieve buitenruimte. Aandachtspunten omtrent akoestiek aan het hof, groen en waterberging worden verzocht meegenomen te worden in het inrichtingsplan. Wijte geeft aan dat Fullhouse bij voorspoedige voortzetting van de planvorming streeft naar een vergunningsaanvraag medio november a.s. Van der Voordt bedankt eenieder voor haar aanwezigheid en meldt dat het verslag van de bijeenkomst op de projectsite zal worden gedeeld.

bottom of page